گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۵۸


ای نرگس بی‌چشم و دهن حیرانی
در روی عروسان چمن حیرانی
نی در غلطم تو با عروسان چمن
ز اندیشهٔ پوشیدهٔ من حیرانی