گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۶۰


این عرصه که عرض آن ندارد طولی
بگذار عمارتش بهر مجهولی
پولیست جهان که قیمتش نیست جوی
یا هست رباطی که نیرزد پولی