گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۶۶


امروز ندانم بچه دست آمده‌ای
کز اول بامداد مست آمده‌ای
گر خون دلم خوری ز دستت ندهم
زیرا که به خون دل به دست آمده‌ای