گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۶۸


ای آنکه به لطف دلستان همه‌ای
در باغ طرب سرو روان همه‌ای
در ظاهر و باطن تو چون مینگرم
کس را نی ای نگار و آن همه‌ای