گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۷۸


با بی‌خبران اگر نشستی بردی
با هشیاران اگر نشستی مردی
رو صومعه ساز همچو زر در کوره
از کوره اگر برون شدی افسردی