گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۸۲


با زهره و با ماه اگر انبازی
رو خانه ز ماه ساز اگر میسازی
بامی که به یک لگد فرو خواهد شد
آن به که لگد زنی فرو اندازی