گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۸۵


بالا شجری لب شکر و دل حجری
زنجیر سری، سیم‌بری رشک پری
چون برگذری درنگری دل ببری
چشمت مرساد سخت زیبا صوری