گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۹۶


بد می‌کنی و نیک طمع می‌داری
هم بد باشد سزای بدکرداری
با اینکه خداوند کریم و است و رحیم
گندم ندهد بار چو جو می‌کاری