گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۹۷


پران باشی چو در صف یارانی
پری باشی سقط چو بی ایشانی
تا پرانی تو حاکمی بر سر آن
چون پر گشتی ز باد سرگردانی