گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۰۵


بیچاره دلا که آینهٔ هر اثری
گر سر کشی از صفات با دردسری
ای آینه‌ای که قابل خیر وشری
زان عکس ترا چه غم که تو بیخبری