گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۰۷


بیخود باشی هزار رحمت بینی
با خود باشی هزار زحمت بینی
همچون فرعون ریش را شانه مکن
گر شانه کنی سزای سبلت بینی