گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۰۸


بیرون نگری صورت انسان بینی
خلقی عجب از روم و خراسان بینی
فرمود که ارجعی رجوع آن باشد
بنگر به درون که به جز انسان بینی