گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۰۹


پیش آی خیال او که شوری داری
بر دیدهٔ من نشین که نوری داری
در طالع خود ز زهره سوری داری
در سینه چو داود زبوری داری