گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۱۲


تا چند ز جان مستمند اندیشی
تا کی ز جهان پرگزند اندیشی
آنچه از تو ستد همین کالبد است
یک مزبله گو مباش چند اندیشی