گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۱۷


تا هشیاری به طعم مستی نرسی
تا تن ندهی به جان پرستی نرسی
تا در غم عشق دوست چون آتش و آب
از خود نشوی نیست به هستی نرسی