گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۲۱


تو دوش چه خواب دیده‌ای می‌دانی
نی دانش آن نیست بدین آسانی
در دست و تن تو کاله پنهان کرده است
ای شحنه چراش زو نمی‌رنجانی