گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۲۴


جان بگریزد اگر ز جان بگریزی
وز دل بگریزم ار از آن بگریزی
تو تیری و ما همچو کمانیم هنوز
تیری چه عجب گر ز کمان بگریزی