گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۲۶


جان دید ز جانان ازل دمسازی
می‌خواهد کز من ببرد هنبازی
این بازیها که جان برون آورده است
ما را به خود تمام بازی بازی