گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۲۷


جان روز چو مار است به شب چون ماهی
بنگر که تو با کدام جان همراهی
گه با هاروت ساحر اندر چاهی
گه در دل زهره پاسبان ماهی