گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۳۰


چشم تو بهر غمزه بسوزد مستی
گر دلبندی هزار خون کردستی
از پای درآمد دل و دل پای نداشت
از دست کسی که او ندارد رستی