گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۳۱


چشم مستت ز عادت خماری
افغان که نهاد رسم تنها خواری
چون می مددیست ای بخیلیت چراست
می می نخوری و شیره می‌افشاری