گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۳۲


چندان گفتی که از بیان بگذشتی
چندان گشتی بگرد آن کان گشتی
کشتی سخن در آب چندان راندی
نی تخته بماند نی تو و نی کشتی