گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۳۵


چون ساز کند عدم حیات افزائی
گیری ز عدم لقمه و خوش می‌خائی
در می‌رسدت طبق طبق حلواها
آنجا نه دکان پدید و نه حلوائی