گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۳۶


چونست به درد دیگران درمانی
چون نوبت درد ما رسد درمانی
من صبر کنم تا ز همه وامانی
آئی بر ما چو حلقه بر درمانی