گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۳۸


چون کار مسافران دینم کردی
حمال امانت یقینم کردی
گفتم که ضعیفم و گرانست این بار
زورم دادی و آهنینم کردی