گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۴۱


چونی ای آنکه از جمال فردی
صدبار ز چو نیم برون آوردی
چون دانستم ترا و چونت دیدم
بی‌دانش و بینشم به کلی ویران بردی