گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۴۲


چون نیشکر است این نیت ای نائی
شیرین نشود خسرو ما گر نائی
هر صبحدم آدم که هر صبحدمی
از عالم پیر بردمد برنائی