گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۴۳


حاشا که به ماه گویمت میمانی
یا چون قد تو سرو بود بستانی
مه را لب لعل شکرافشان ز کجاست
در سرو کجاست جنبش روحانی