گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۴۶


خواهی که در این زمانه فردی گردی
یا در ره دین صاحب دردی گردی
این را به جز از صحبت مردان مطلب
مردی گردی چو گرد مردی گردی