گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۴۸


خود هیچ بسوی ما نگاهی نکنی
گیرم که گناهست گناهی نکنی
دل در گل رخسار تو می‌نالد زار
بر آینهٔ دلم تو آهی نکنی