گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۵۰


خوش می‌سازی مرا و خوش می‌سوزی
خوش پرده همی دری و خوش می‌دوزی
آموختیم جوانی اندر پیری
از بخت جوان صلای پیرآموزی