گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۵۱


خیری بنمودی و ولیکن شری
نرمی و خبیث همچو مار نری
صدری و بزرگی و زرت هست ولیک
انصاف بده که سخت مادر غری