گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۶۱


در زهد اگر موسی و هارون آئی
وانگاه چو جبرئیل بیرون آئی
از صورت زهد خود چه مقصود ترا
در سیرت اگر یزید و قارون آئی