گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۶۲


در زیر غزل‌ها و نفیر و زاری
دردیست مرا ز چهره‌های ناری
هرچند که رسم دلبریهاش خوشست
کو آن خوشی‌ئیکه او کند دلداری