گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۶۶


در عشق موافقت بود چون جانی
در مذهب هر ظریف معنی دانی
از سی و دو دندان چو یکی گشت دراز
بی‌دندان شد از چنان دندانی