گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۶۸


درویشان را عار بود محتشمی
واندر دلشان بار بود محتشمی
اندر ره دوست فقر مطلق خوشتر
کاندر ره او خوار بود محتشمی