گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۶۹


در هر دو جهان دلبر و یارم تو بسی
زیرا که به هر غمیم فریاد رسی
کس نیست به جز تو ایمه اندر دو جهان
جز آن که ببخشیش باکرام کسی