گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۷۰


دستار نهاده‌ای به مطرب ندهی
دستار بده تا ز تکبر برهی
خود را برهان از اینکه دستار نهی
دستار بده عوض ستان تاج شهی