گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۷۸


دوشینه مرا گذاشتی خوش خفتی
امشب به دغل بهر سوئی میافتی
گفتم که مرا تا به قیامت جفتی
گو آن سخنی که وقت مستی گفتی