گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۸۰


دی بود چنان دولت و جان افروزی
و امروز چنین آتش عالم سوزی
افسوس که در دفتر ما دست خدا
آن را روزی نبشت این را روزی