گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۸۱


دیروز فسون سرد برخواند کسی
او سردتر از فسون خود بود بسی
بر مایدهٔ عشق مگس بسیار است
ای کم ز مگس کو برمد از مگسی