گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۸۶


رقص آن نبود که هر زمان برخیزی
بی‌درد چو گرد از میان برخیزی
رقص آن باشد کز دو جهان برخیزی
دل پاره کنی ور سر جان برخیزی