گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۹۲


سرسبزتر از تو من ندیدم شجری
پرنورتر از تو من ندیدم قمری
شبخیزتر از تو من ندیدم سحری
پرذوق‌تر از تو من ندیدم شکری