گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۹۴


سرمستم و سرمستم و سرمست کسی
می خوردم و می خوردم و از دست کسی
همچون قدحم شکست وانگه پرکرد
آخر ز گزاف نیست اشکست کسی