گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۹۸


شمشیر اگر گردن جان ببریدی
بل احیاء بربهم که شنیدی
روح یحیی اگر نه باقی بودی
در خون سر او سه ماه کی گردیدی