گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۰۳


عاینت حمامة تحاکی حالی
تبکی و تصیح فوق غصن عالی
او ناله همی‌کرد و منش می‌گفتم
می‌نال بر این پرده که خوش می‌نالی