گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۰۴


عشق آن نبود که هر زمان برخیزی
وز زیر دو پای خویش گردانگیزی
عشق آن باشد که چون درآئی به سماع
جان در بازی وز دو جهان برخیزی