گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۰۵


عشقت صنما چه دلبریها کردی
در کشتن بنده ساحریها کردی
بخشی همه عشقت به سمرقند دلم
آگاه نی چه کافریها کردی