گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۰۸


غم را دیدم گرفته جام دردی
گفتم که غما خبر بود رخ زردی
گفتا چکنم که شادیی آوردی
بازار مرا خراب و کاسد کردی