گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۱۲


گر آنکه امین و محرم این رازی
در بازی بیدلان مکن طنازی
بازیست ولیک آتش راستیش
بس عاشق را که کشت بازی بازی